Προαιρετική Εγγραφή Α.Σ στο ΓΕΜΗ (Υπεύθυνη Δήλωση)