Είσοδος Αλλοδαπών Νομικών προσώπων ως εταίρων σε ελληνικές εταιρείες βλ. παραγρ. 2