Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Διαδικασία Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων