Δημοσιότητα - Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ -  Διάκριση Συστατικών & Δηλωτικών Πράξεων