pinakas

atomikes

SOS για όλες τις Νομικές Μορφές

ΝΕΑ πρότυπα καταστατικά Υπ. Απ. 5186/2024 (ΦΕΚ 556/26-1-2024)

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείο Ανάπτυξης, εκδόθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση 5186/2024 σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με ΦΕΚ (Β' 556/26-1-2024), την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-emporiou/ Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε 17 διαφορετικές Νομικές Μορφές.
Παράλληλα εκδόθηκαν από το Τμήμα ΓΕΜΗ–ΥΜΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης διευκρινιστικές «σύντομες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ».

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τη υπ. Αρ. πρωτ. 52871/2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4919/2022, (ΦΕΚ 71/07-047-2022, τεύχος Α΄), εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ:

όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα υποκαταστήματα αυτών και συγκεκριμένα:

α) τα νομικά πρόσωπα (άρθρο 16, παρ.1, περ. α-ια & ιε), ειδικότερα:

 • η Α.Ε. του ν. 4548/2018,
 • η Ε.Π.Ε. του ν. 3190/1955,
 • η Ι.Κ.Ε. του ν. 4072/2012,
 • η Ο.Ε. & Ε.Ε.(απλή ή κατά μετοχές) του ν. 4072/2012,
 • ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986, στον οποίο περιλαμβάνονται ο Αλληλασφαλιστικός, ο Πιστωτικός, ο Οικοδομικός συνεταιρισμός και η Ενεργειακή Κοινότητα,
 • η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016,
 • ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999,
 • η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,
 • ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
 • η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 • η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,…
 • η κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012

β) οι ατομικές επιχειρήσεις (άρθρο 16, παρ. 1, περ. ιστ)

οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:

α) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή

β) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

 γ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα (άρθρο 16, παρ.1, περ. ιβ- ιδ)

δ) τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή (άρθρο 16, παρ. 3)

 και

προαιρετικά οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του ν. 4673/2020 (άρθρο 16, παρ. 4).

Επισημαίνεται ότι:

Ø Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα της περ. α, υπόχρεοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκομίζοντας τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Παράρτημα της υπ' αρ. Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ Β' 2660) Υπουργικής Απόφασης, δεδομένου ότι από την 01/10/2022 θα επιβάλλονται πρόστιμα για την παράλειψη αυτή (παρ. 1, άρθρο 50 και παρ. 4, άρθρο 64, Ν.4919/2022).

Ø Η κοινωνία κληρονόμων δεν αποτελεί εταιρικό μόρφωμα και συνεπώς δεν εγγράφεται αυτοτελώς στο Γ.Ε.ΜΗ., ούτε δύναται να μετασχηματιστεί σε οποιαδήποτε νομική μορφή. Οι κληρονόμοι φυσικού προσώπου που ήταν φορέας ατομικής επιχείρησης (κοινωνία κληρονόμων), εφόσον αποφασίσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης, έχουν την υποχρέωση σύστασης νέας εταιρείας και εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα της ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ( τηλ. 2810 247010, -030)

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. των ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τη υπ. Αρ. πρωτ. 52871/2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.4919/2022, (ΦΕΚ71/07-047-2022, τεύχος Α΄), …«εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουμένων των αγροτικών συνεταιρισμών της παρ. 4 του άρθρου 16, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ…….».

Προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις διαγραφής εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ. για τους οποίους δεν προκύπτουν με ακρίβεια τα στοιχεία δραστηριότητάς τους, καλούνται οι εγγεγραμμένοι προς διαγραφή, ώστε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, ή εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ., να επιλέξουν άλλη νομική μορφή.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαιούνται να αιτούνται την διαγραφή τους και πριν το πέρας της προθεσμίας της αυτοδίκαιης διαγραφής (07/10/2022), στην περίπτωση αυτή η Υ.Γ.Ε.Μ.Η. προβαίνει άμεσα στη διαγραφή του αιτούντος, καθώς και στη διαγραφή τυχόν οικονομικών οφειλών που προέρχονται από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα της ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ( τηλ. 2810 247010, -030)

 

 

[1] Δεν υπάγονται στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του Ν.4919/2022

Προθεσμίες Κοινωνιών

Σύμφωνα με το νέο Νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.4635/2019, Άρθρο 86 παράγραφος 2γ) «Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας (12) δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί.»

Συνεπώς, για τις κοινωνίες κληρονόμων που συστάθηκαν στην ΔΟΥ πριν την έναρξη του νόμου (δηλαδή πριν την 30-1-2020), η προθεσμία των 12 μηνών λήγει ένα έτος μετά την έναρξη του νόμου, δηλαδή μέχρι την 30-1-2021.

Για αυτές που συστάθηκαν μετά τις 30-1-2020 η προθεσμία λήγει ένα χρόνο μετά την κοινή διενέργεια πράξεων (η οποία αποδεικνύεται από φορολογικά έγγραφα της κοινωνίας).

Κατά τα παραπάνω και εφόσον ρητά απαγορεύεται η μετατροπή των κοινωνιών σε άλλου είδους εταιρεία (βλ και Ν.4601/2019), οι κοινωνίες κληρονόμων σε αυτό το διάστημα των 12 μηνών, θα πρέπει:

α) Στην περίπτωση που επιθυμούν τη συνέχιση της εμπορικής επιχείρησης του θανόντος, να προβούν στη σύσταση νέας εταιρείας μέσω της ΥΜΣ οποιασδήποτε μορφής, με εισφορά της περιουσίας της κοινωνίας των κληρονόμων ως κεφάλαιο στην νέα εταιρεία. Στη συνέχεια στη διαγραφή τους από την ΔΟΥ και ακολούθως από το ΓΕΜΗ (σε περίπτωση που είναι ακόμα εγγεγραμμένη)

β) Σε αντίθετη περίπτωση, να προβούν στη διαγραφή τους από την ΔΟΥ και ακολούθως από το ΓΕΜΗ.