Μη πρόβλεψη στο Καταστατικό προσωπικής εταιρείας θανάτου Εταίρου