Διαδικασία Διαγραφής Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο ΓΕΜΗ