Γενικά

Ιατρικές εταιρείες-Μη υποχρεωτικός έλεγχος των καταστατικών των Ιατρικών εταιρειών από τον Ιατρικό Σύλλογο

Ιατρικές εταιρείες - Μη υποχρεωτικός έλεγχος των καταστατικών των Ιατρικών εταιρειών από τον Ιατρικό Σύλλογο