Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης(ΚΟΙΣΠΕ)- Εγγραφή στο ΓΕΜΗ