Αποδεικτικό Φορολογικής Δήλωσης - Επιχειρήσεις που έχουν διακόψει δραστηριότητα