Ίδρυση Ατομικής στον ίδιο χώρο με υπό εκκαθάριση ΟΕ