ΦΕΚ 177/15-09-2020: Άρθρο 61, παρ. 3: Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν.  3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται  αναλόγως.

 

Συνεπώς η απώτατη ημερομηνία για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων είναι η 30η Οκτωβρίου 2020.  

 

Νομική μορφή

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι

Ανώνυμες Εταιρίες

30η Οκτωβρίου 2020

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

30η Οκτωβρίου 2020
Ι.Κ.Ε. 30η Οκτωβρίου 2020

Ανάλογα με την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται και οι ημερομηνίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

 

Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων

Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει


 
   

 

στις 10 Σεπτεμβρίου 2020

 

 

στις 30 Οκτωβρίου 2020

 

Ανώνυμες Εταιρείες

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση

έως 30/09/2020

έως 19/11/2020

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση

έως 30/09/2020

 έως 19/11/2020
Ι.Κ.Ε. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση

έως 30/09/2020

 έως 19/11/2020

Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα

(περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014)

Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης

έως 30/09/2020

 

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/50593/prooesmia-anarthshs-sto-gemh-twn-egkekrimenwn-oikonomikwn-katastasewn-ths-xrhshs-2019