Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την διευκρινιστική εγκύκλιο με αρ. 44559/22-04-2019 επί του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών.